Btech

Roll No Name
120100027 Mahajan Ankit Vilas
120260001 Vishesh Arya
120260002 Joshi Chaitanya Satish
120260003 Varun Gandhi
120260004 Atul Subhash Kedia
120260006 Manish Shailesh Goregaokar
120260007 Tejas Nitin Gawande
120260009 Shiveshwarkar Charuhas Waman
120260010 Rohit Kumar Gupta
120260011 Darshan Yadav
120260012 Navneet Sehara
120260013 Adarsh Kumar
120260014 Kamini Mandloi
120260015 Rakesh Kumar Regar
120260015 Rakesh Kumar Regar
120260015 Rakesh Kumar Regar
120260016 Naman Singhal
120260017 Anamika Agrawal
120260018 Arya Adarsha Gautam
120260020 Jannu Sudhakar
120260021 Sai Sreesh Venuturumilli
120260022 S Yashwanth
120260023 Rushabh Kapasi
120260025 Shobhit Gupta
120260026 Shreya S
120260029 Pratik Agarwal
120260031 Nipun
121030008 Harsh Anil Kabra
12d260003 Anchal Gupta