MSc

Roll No Name
145120001 Som Saxena
145120002 Niranjan S
145120003 Nitish Nayak
145120004 Vibhav Singh
145120005 Abhijit Dash
145120006 Priya Chauhan
145120007 Shyam Singh Yadav
145120008 Yashveer Singh
145120011 Ishant Tiwari
145120012 Asna Siddiqui
145120013 Vaishali Jayaswal
145120014 Santu Mondal
145120015 Anupam Ghosh
145120016 Dilip Kumar Chakma
145120017 Rishikesh Mayank
145120018 Durgesh Kumar
145120019 Navneet Roshan
145120020 Shirsendu Nanda
145120021 Supriyo Naskar
145120022 Soumyadeep Chatterjee
145120023 Ipsita Saha
145120024 Surajit Dutta
145120025 Rimi Banerjee
145120027 Subhaskar Mandal
145120028 Soumyajit Mandal
145120028 Soumyajit Mandal
145120030 Amartya Rej
145120031 Abhishek Das
145120032 R Chihanngasung Shimray