Post Docs

Ranjita Mohapatra
Office:

-

Phone:
Tanmay Maji
Office:

-

Phone:
Durgesh Singh
Office:

-

Phone:
Ruchi Chudasama
Office:

-

Phone:
Nikhil Kumar
Office:

-

Phone:
Hitesh Borkar
Office:

-

Phone:
Arijit Chatterjee
Office:

-

Phone:
Shubham Srivastav
Office:

-

Phone:
R. K. Singh
Office:

-

Phone:
Bappaditya Roy
Office:

-

Phone:
Mahendraprasad Mali
Office:

-

Phone:
Debashish Das
Office:

-

Phone:
Noufal P. Jaseem
Office:

-

Phone:
Shraddha M. S. Rao
Office:

-

Phone:
Rohit Singh
Office:

-

Phone:
Ila Garg
Office:

-

Phone:
Susmita Dhara Rudra
Office:

-

Phone:
Jitendra Saha
Office:

-

Phone:
Mansi Dhuria
Office:

-

Phone:
Dhanashree Moghe
Office:

-

Phone:
Paramita Deb
Office:

-

Phone:
Bhanu P. Joshi
Office:

-

Phone: