BTech-MTech

Roll No Name
14d260011 Lingala Shanmukha Surya Teja
14d260010 Priyash Singh
14d260009 Suyash Kumar Verma
14d260008 Amal Vats
14d260007 Shivam Garg
14d260006 Nehal Mittal
14d260005 Rahul Kumar
14d260004 Yashpal Singh Brar
14d260003 Chirame Sanket Sanjivan
14d260001 Fatarpekar Nitish Namdev