Post Docs

Ruchika Kaushik
Office:

-

Phone:
Asha Yadav
Office:

-

Phone:
Atanu Patra
Office:

-

Phone:
C Dhana Sekhar
Office:

-

Phone:
Arjun Unnikrishnan
Office:

-

Phone:
Pragati Sahoo
Office:

-

Phone:
Sourav Palit
Office:

-

Phone:
Chandan Kumar
Office:

-

Phone:
Saurabh Dixit
Office:

-

Phone:
Om Prakash
Office:

-

Phone:
Vikas Sharma
Office:

-

Phone:
Yashika Gupta
Office:

-

Phone:
Vikash Mishra
Office:

-

Phone:
Debnandini Mukherjee
Office:

-

Phone:
A W Zaibudeen
Office:

-

Phone:
Packiyaraj Perumal
Office:

-

Phone:
Arunabha Saha
Office:

-

Phone:
Ravi Kumar Trivedi
Office:

-

Phone:
Ranjita Mohapatra
Office:

-

Phone:
Durgesh Singh
Office:

-

Phone:
Hitesh Borkar
Office:

-

Phone:
Arijit Chatterjee
Office:

-

Phone:
Shubham Srivastav
Office:

-

Phone:
R. K. Singh
Office:

-

Phone:
Bappaditya Roy
Office:

-

Phone:
Mahendraprasad Mali
Office:

-

Phone:
Debashish Das
Office:

-

Phone:
Noufal P. Jaseem
Office:

-

Phone:
Shraddha M. S. Rao
Office:

-

Phone:
Rohit Singh
Office:

-

Phone:
Susmita Dhara Rudra
Office:

-

Phone:
Dhanashree Moghe
Office:

-

Phone:
Paramita Deb
Office:

-

Phone: